Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


# หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
1 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding ดาวน์โหลด 11/1/2022
2 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding ดาวน์โหลด 11/1/2022
3 เช่าCloud Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/1/2022
4 เช่าCloud Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/1/2022
5 เช่าCloud Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/1/2022
6 ซื้ออะไหล่จานสายอากาศ X-Band VIASAT (ASSY.AC4100) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/1/2022
7 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสนับสนุนอื่นๆ สำหรับการทดสอบดาวเทียม THEOS-2 Small Satellite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/1/2022
8 เช่าบริการคลาวด์เพื่อให้บริการระบบและเครื่องมือสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/1/2022
9 ประกวดราคาซื้อชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding ดาวน์โหลด 10/1/2022
10 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding ดาวน์โหลด 10/1/2022