Head GISDTDA

ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

1) รายงานประจำปี

2) โครงการลงทุนที่สำคัญ

3) การจัดซื้อจัดจ้าง

4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร

5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ

6) แผนงานที่สำคัญ

7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก

9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน

10) รายงานการประเมินองค์การมหาชน

Admin 6/1/2565 54 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top