Head GISDTDA

Pléiades
Pléiades ดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศส โดยบริษัท Airbus โดยเป็นดาวเทียมรายละเอียดสูง ชนิด optical รายละเอียด 50 เซนติเมตร ทำงานร่วมกันแบบ Constellation ให้รายละเอียดภาพชนิดภาพขาวดำ (Panchromatic) ได้สูงถึง 50 เซนติเมตร และ 2.00 เมตร สำหรับชนิดสี (Multispectral) สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมเฉลี่ยได้ทุกวัน

ประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้ : 

 • ด้านงานป้องกันและความมั่นคง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบในประเทศ
 • ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น การระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, เส้นทางการค้า, การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันและประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
 • ด้านการจัดการเมือง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการเมือง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ดูทิศทางการขยายตัวของเมือง เพื่อให้เกิดการจัดทำผังเมืองให้มีความเหมาะสมตามลักษณะของเมืองประเภทนั้นๆ
 • การติดตามตรวจสอบพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ชายฝั่ง ชายแดน หรืองานท่อประปา
 • การจัดทำแผนที่ที่แม่นยำ 
 

Pléiades Price List สำหรับผู้ใช้งานในประเทศ

ข้อมูลในคลัง
ชนิดข้อมูล ข้อมูลมาตรฐาน
Archive 450
Archive Stereo 900
Archive TriStereo 1,350
พื้นที่การสั่งขั้นต่่า Minimum Order Size* 25 ตร.กม. (ความกว้างอย่างน้อย 0.5 กม.)

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน:

 • ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อตารางกิโลเมตร
 • ราคาข้างต้นใช้สำหรับข้อมูล Level Primary หรือ Ortho และ Spectral band combination (PAN, MS 4 bands, Pansharpened 3 band true color (BRG), Pansharpened 3 band false color (RGNIR) หรือ Bundle
 • ราคาข้างต้น ไม่รวมผลิตภัณฑ์ Tailored Ortho (Ground control points, specific 3D models)
ข้อมูลสั่งถ่าย
ชนิดคำสั่ง Tasking Standard Priority Emergency
Automatic 765 1,390 N/A
Tailored 765 1,390 2,520
Tailored Stereo 1,305 1,935 N/A
Tailored TriStereo 2,250 2,880 N/A
Instant N/A N/A 2,520
พื้นที่การสั่งขั้นต่่า Minimum Order Size* 100 ตร.กม. (ความกว้างอย่างน้อย 5 กม.)
กรณีต้องการระบุปริมาณเมฆ สำหรับ New Tasking
Cloud Cover < 10% +160 บาท/ตร.กม.
Cloud Cover < 5% +315 บาท/ตร.กม.

หมายเหตุ :

 1. ราคาที่แสดงในตารางข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. กรณีขอรับบริการเร่งด่วน ภายใน 3-5 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 50%
 3. ราคาข้างต้นเป็นราคาจาหน่ายทั้งผู้ใช้งานภาครัฐและเอกชน
 4. ราคาข้างต้นเป็นราคาแบบ Standard License (จำนวนผู้ใช้ 1-5 ผู้ใช้งาน)
  สำหรับราคา Academic และ Multiple License กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำไปใช้อ้างอิง หรือวางแผนใน การเตรียมงบประมาณ
 
Tasking Standard Priority Emergency Options
Automatic ถ่ายภาพในเวลา 60-120 วัน ถ่ายภาพในเวลา 30 วัน N/A ค่า parameter มาตรฐาน (monoscopic, single acquisition, 15% cloud cover, 30º angle)
Tailored Standard Level Priority Level Emergency Level เลือกค่า parameter ได้ ขึ้นอยู่กับ feasibility study
Instant N/A N/A ระดับความสำคัญของคำสั่งสูงสุด เลือกข้อมูลได้จากดาวเทียม Pléiades 1,-2 หรือ SPOT-6, 7/ สามารถเลือกมุมถ่ายได้ถึง 45º/ เพื่อเพิ่มจำนวนการ revisit/ ไม่คำนึงถึงปริมาณเมฆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ : ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทะฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-4566 |  โทรสาร : 0-2143-9593 | Email : usd@gistda.or.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top